[su_frame align=”center”]photo_2016-05-15_19-42-41[/su_frame]

رشت رویایی- پس از بررسی های به عمل آمده اعضای هیات مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی سپیدرود انتخاب شدند.
در پی رایزنی ها و هماهنگی موسس باشگاه فرهنگی ورزشی سپیدرود رشت و با عنایت به سوابق علاقمندان حضور در هیات مدیره و پس از بررسی های به عمل آمده اعضای محترم هیات مدیره باشگاه به قرار زیر معرفی می شوند:

۱- دکتر علی افتخاری

۲- دکتر فیاض زاهد

۳- مهندس پرویز گلریز

۴- حاج عباس قویدل

۵- میر شهاب مومنی

در حال حاضر و بر مبنای اساسنامه موجود هیات مدیره متشکل از پنج نفر با عناوین رئیس، نایب رییس، دبیر و سخنگو و دو نفر عضو است و این اعضا برای یک دوره دو ساله انتخاب می شوند که قطعا در کوران فعالیت های این باشگاه امکان افزایش اعضای هیات مدیره در صورت تصویب وجود خواهد داشت.

برخی از مسئولیت های اعضای هیات مدیره به شرح زیر است:

تصمیم گیری نهایی در مورد امور باشگاه.

تلاش در جذب و جمع آوری کمک های مالی برای باشگاه.

بررسی صورت گزارش تنظیم شده توسط مدیرعامل که شامل خلاصه صورت دارایی و قروض باشگاه هر شش ماه یکبار است.

تعیین نحوه امضای اوراق تعهدآور باشگاه (چک ها، بروات، سفته ها، اوراق ورزشی و ….) و نیز اشخاصی که حق امضا دارند.