[su_frame align=”left”]اعدام[/su_frame]

رشت رویایی- در پی صدور حکم اعدام متهمین  ذیل   و با تأیید  دادستانی کل کشورو  ریاست محترم قوه قضائیه و با عنایت به هماهنگی‌های صورت گرفته و سیر تشریفات و مراحل قانونی در بامداد امروز احکام  صادره با حضور مقامات رسمی و با رعایت موازین شرعی و قانونی در محل زندان مرکزی شهرستان رشت به مرحله اجرا در آمد و اجساد پس از اجرا جهت تحویل به سردخانه منتقل گردید.

گفتنی است تقاضای عفو متهمین جدول ذیل در دو مرحله مطرح شده بود که  پس از انجام بررسی‌های لازم و عدم احراز شرایط، توسط کمیسیون مرکزی عفو و بخشودگی مورد قبول واقع نشد.

ردیفنام و نام خانودادگینام پدرسنموارد اتهامی
۱ن- جعبدالحمید۲۶دارای سابقه کیفری به اتهام حمل و نگهداری ۲کیلو و ۹۰ گرم گرم شیشه
۲س- بعلیرضا۶۵دارای سابقه متعدد کیفری به اتهام حمل و نگهداری ۳کیلو و ۷۰۰ گرم هروئین
۳ی- رعبدالرحیم۲۷حمل و نگهداری و خرید ۹۸۵ گرم هروئین
۴م- ضحسین۴۵دارای سابقه متعدد کیفری به اتهام نگهداری ۹۸۰ گرم شیشه و ۱۰گرم هروئین